Wat biedt/ doet de wijkdiaconie Baalder?
Op deze pagina vindt u informatie over wat de diaconie voor de mensen die in wijk Baalder wonen kan betekenen.
De wijkdiaconie Baalder is een actief team. Naast deelname aan de erediensten, het werk in de wijkteams, afvaardigingen en werkgroepen van het College van Diakenen (o.a. Nood in eigen gemeente, Kerstattenties en Vakantieweken) is de diaconie actief in en voor de wijk Baalder. In de afgelopen jaren zijn daarvoor verschillende initiatieven gestart:

Baalder Noaberschap.
Deze wijkhulp dienst is ontstaan vanuit de wens van de wijkdiaconie om meer te kunnen betekenen voor de wijk Baalder. Voor kleine klussen en/of kortdurende hulp kan, door alle inwoners van de wijk Baalder, een beroep worden gedaan op de vrijwilligers van het Baalder Noaberschap. Samen met de diaconie van de Geref. Kerk Vrijgemaakt hebben we het noaberschap verder vorm gegeven en uitgebouwd. Ook is er samenwerking gezocht met de wijkvereniging van Baalder. Dit heeft er toe geleid dat we konden starten met het Moestuinproject. We hebben de beschikking gekregen over ± 150 m2 grond bij de Wijkboerderij. Vrijwilligers onderhouden de tuin en de opbrengst wordt verdeeld onder mensen in de wijk die het goed kunnen gebruiken. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de eigen website: www.baaldernoaberschap.nllogo baalder noaberschap

Koffieochtenden.
Voor de mensen van 70 jaar en ouder organiseren we drie keer per seizoen (november, januari, maart) koffieochtenden in de Wijkboerderij. Op een prettige en ongedwongen manier contact hebben is onze doelstelling.  Daarnaast worden gastsprekers uitgenodigd. De exacte data worden tijdig doorgegeven.

Zondagmiddag voor alleen gaanden.
Zeventien keer per seizoen (in de maanden september t/m mei) vinden deze plaats in de Wijkboerderij. Gewoon om er even uit te zijn en (bij) te praten. Het idee, komend uit de wijk(!), is door enkele diakenen samen met de initiatiefnemers verder uitgewerkt. Met het doel dit initiatief breder op te zetten zijn ook mensen van buiten de wijk Baalder van harte uitgenodigd! Ook hier geldt dat de exacte data tijdig worden doorgegeven.

Afvaardiging naar de wijkvereniging.
Gezien het vele contact en samenwerken met de wijkvereniging leek het ons zinvol een afvaardiging naar/bij de wijkvereniging te hebben. Deze afgevaardigde bezoekt de vergaderingen van de wijkvereniging zodat nieuws en/of informatie snel gedeeld kan worden.
Als u meer informatie wilt over het bovengenoemde en andere, bovenwijkse, activiteiten van de diaconie, neem dan contact op met uw wijkdiaken. (Op de lijst van ambtsdragers en/of wijkgids kunt u de diakenen vinden.)


boerderij algemeen