De BHV organisatie voor de kerkdiensten in de Kamp bestaat uit vijf personen die om toerbeurt een dienst draaien. De betreffende Bhv-ers zijn allemaal opgeleid en gaan jaarlijks op herhaling om hun certificaat te verlengen voor een jaar.

Wat doet de BHV als er een dienst is in de Kamp, als Bhv-er maak je een ronde door het gebouw om te controleren of de nooduitgangen bereikbaar zijn. Tijdens de ronde controleer je ook de noodverlichting of deze nog werkt en of de AED nog op de juiste plek hangt. Ook aan de buitenzijde van het gebouw wordt gekeken of de mensen goed kunnen vluchten tijdens een calamiteit.
Tijdens de rondgang word er bij de vier uitgangen een geel hesje neergehangen voor de betreffende ouderling of diaken die deze kan aantrekken tijdens een ontruiming.

Voor aanvang van de dienst gaat de BHV-er naar de ruimte waar de dominee en ouderlingen en diakenen zijn, hier word er een verdeling gemaakt wie bij welke deur gaat staan tijdens een ontruiming.

De taken van de BHV-er zijn eerste hulp verlenen, kleine brand blussen en het begeleiden bij een ontruiming.

/ andere commissies

Baalderdienst
commisies

Beeld en Geluidsteam

Nu-je-onderweg-band

Oppasdienst

Koffie commissies

Stoelenteam

Beamteam

Tiener op Zondag

Begroetingscommissie

BHV

Baalderdienst
commisies

Beamteam

Beeld en Geluidsteam

Tiener op Zondag

Nu-je-onderweg-band

Begroetingscommissie

Oppasdienst

BHV

Koffie commissies

Stoelenteam